Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed og fastsætter principper skolen, dens værdiregelsæt og ordensregler, godkender skolens undervisningsmidler og skolens budget, samt afgiver udtalelser om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger.

Indhold

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed under møder og indenfor de rammer, som fremgår af folkeskoleloven samt af Undervisningsministeriet mfl. og Aarhus kommunes bestemmelser.

  Skolebestyrelsen har en række pålagte opgaver ifølge folkeskoleloven og skal gennem principper sætte retning for skolen virksomhed.

  Her kan nævnes principper om:

  • Skolens værdier
  • Elevernes trivsel, herunder:
   • Værdiregler, forventningsskrivelse
  • Antimobbestrategi og undervisningsmiljø

  Samarbejdet mellem hjem og skole, herunder bl.a.:

  • Forældremøder
  • Skole/hjem-samtaler
  • Information til forældrene om hvordan deres barn klarer sig i skolen, både fagligt og socialt (elevplaner)
  • Brug af holddannelse

  Skolebestyrelsen skal også godkende skolens budget, der skal understøtte bestyrelsens principper og ønsker.

  Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed. Det gøres gennem redegørelser fra skolens leder på skolebestyrelsesmøderne og tilsynet omfatter bl.a.:

  • Kvalitet i undervisningen
  • Skolens arbejde ud fra skolebestyrelsens fastsatte principper
  • 45 minutters bevægelse hver dag
  • Tid til fordybelse og lektiehjælp
  • Samarbejdet mellem lærerne og pædagogerne
  • Samarbejde med foreninger, kultur- og erhvervsliv
  • Udskolingsindsatser eller toning af udskolingsklasser

  Medlemmer

  Skolebestyrelsen består af følgende medlemmer:

  • Egle Zaikauskaite, forældrerepræsentant
  • Kathryn M Nielsen, forældrerepræsentant
  • Trine Nørgaard, forældrerepræsentant
  • Reza Karimi, forældrerepræsentant
  • Trine Henriksen, forældrerepræsentant
  • Louise Bro, forældrerepræsentant
  • Heidi Johannsen, forældrerepræsentant
  • Bjarke Himmelstrup Carstensen, medarbejderrepræsentant
  • Mads Vejlgaard, medarbejderrepræsentant
  • Søren Hildebrand, skoleleder
  • Frank Hansen, viceskoleleder

  Skoleåret 2023 - 2024

  Skoleåret 2022 - 2023

  Skoleåret 2021 - 2022

  Skoleåret 2020 - 2021

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  Der bliver afholdt valg af 7 forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. De bliver afholdt i maj måned som forskudte valg, hvor der hvert andet år vælges henholdsvis 3 og 4 forældrerepræsentanter til en 4-årig periode.

  Valget bliver afholdt ved, at skoleledelsen første onsdag i maj via Aula indkalder samtlige valgbare forældre til valgopstillingsmøde med opfordring til at opstille til valg til skolebestyrelsen. Valgopstillingsmødet bliver afholdt den anden onsdag i maj. Mødet udgør samtidig frist for opstilling til valg til skolebestyrelsen.

  Hvis samtlige opstillede forældre senest under valgmødet udtrykker enighed om, hvem der bliver valgt som skolebestyrelsesmedlemmer, og hvem der bliver valgt som stedfortrædere, kan valget afsluttes ved fredsvalg. Skoleledelsen offentliggør umiddelbart herefter via Aula og overfor samtlige stemmeberettigede forældre resultatet af valget.

  Der bliver afholdt valg af 2 medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen i løbet af maj måned. Medarbejderrepræsentanterne bliver valgt for en 1-årig periode. Der bliver afholdt valg hvert år.

  Sidst opdateret: 14. november 2023