Gå til hovedindhold

Specialklasser

Skovvangskolen er en folkeskole, der har tilknyttet 10 specialklasser. De fleste specialklasser er placeret på skolens matrikel, men vi har også to klasser, der er placeret for sig selv på Kirkevænget, der er en matrikel for sig selv, hvor der er lidt mere ro end på den store skole.

Indhold

  På Skovvangskolen er der tilknyttet 10 specialklasser. 8 klasser er placeret på skolens matrikel og to klasser er placeret på Kirkevænget. Kirkevænget ligger adskilt fra skolen og rummer to klasser med elever fra 7. – 10. klasse.

  I hver specialklasse er der ca. 8 -9 elever, hvor der altid er to voksne til stede.

  Går man i specialklasse er man også en del af hele Skovvangskolen, hvor vi har værdierne fællesskab, respekt og læring.

  Vi er i vores arbejde meget optaget af at prøve at skabe et klassefællesskab i vores specialklasser, da det er et godt fundament for at udvikle sig fagligt og personligt. Vi arbejder med klasseregler og klar struktur, så eleverne har noget at læne sig op ad.

  For at der kan finde læring sted, skal den enkelte elev være indlæringsparat, hvilket vi arbejder med på både individ- og klasseniveau. Det er afgørende, at elevens og klassens trivsel er i højsæde. Den faglige undervisning er overordnet underlagt skolereformen og de nationale- og fælles mål. Vi arbejder hen mod folkeskolens afgangsprøver, i det tempo den enkelte elev formår.

  Eleverne i de enkelte specialklasser ligger fagligt på flere niveauer, hvilket undervisningen tager udgangspunkt i. Vi arbejder med undervisningsmaterialer på et bredt fagligt niveau og undervisningen differentieres og tilpasses den enkelte elevs niveau og kompetencer. Vi arbejder med anerkendelse, gentagelser og tryghed i undervisningen. For udskolingseleverne arbejder vi også med livsduelighed og parathed til livet efter folkeskolen.

  Test og afgangsprøven

  Vi arbejder i specialklasserne med forskellige faglige test. Vi tilbyder afgangsprøven i dansk, matematik, engelsk samt andre fag efter aftale.

  Vi arbejder meget med den sociale dannelse, der for os handler om at træne eleven i at kunne begå sig i forskellige sociale sammenhænge lige fra frikvarterer til klasserum til det omgivende samfund. Den sociale dannelse tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og sigter mod en stigende grad af indre styring, så eleverne opnår både respekt for andre og for sig selv. Vi arbejder ud fra en realistisk og individuel rammesætning, der er baseret på struktur og forudsigelighed. Vi prøver at arbejde med social dannelse både i og uden for klasserummet, da det for eksempel er vigtigt for os, at vores elever selv kan tage bussen, gå ud at spise med mere.

  Vi optager løbende nye elever i vores specialklasser. Når en elev starter i en specialklasse, afholder vi et indslusningsmøde. På mødet deltager som minimum forældre, afgivende skole og PPR. Formålet med mødet er at skabe rammerne for, at eleven kan få en god skolegang på skolen. Vi vil derfor blandt andet vende gensidige forventninger til hinanden samt de særlige udfordringer den enkelte elev har.

  Eleverne i specialklasserne skal årligt revisiteres. Det sker i oktober, hvor forældrene modtager en elevplan, der beskriver eleven og dennes udvikling. Elevplan bliver underskrevet af forældrene. Der er mulighed for at revisiteringen kan følges op af et statusmøde, der afholdes, hvis der er overvejelser om, at undervisningstilbuddet bør ændres eller ophøre.

  Samarbejde mellem skole og hjem

  Samarbejdet mellem skole og hjem bygger på gensidighed med elevens udvikling og trivsel i fokus. Det er afgørende, at samarbejdet bygger på åbenhed og ærlighed og altid i en god tone. Det er vigtigt, at forældrene sørger for, at deres barn møder læringsparat i skole. Det vil sige, at eleven har fået sin søvn, fået morgenmad og en madpakke samt skoletaske med. Dette giver skolen, de bedste forudsætninger for at hjælpe eleven til læring, trivsel og udvikling. Samarbejdet tilpasset den enkelte elev og familie.

  Skole-hjemsamtalerne har til formål at belyse elevens sociale og faglige udvikling. En udvikling både hjem og skole støtter op omkring. Samtalerne aftales efter behov, samt fast i forbindelse med de årlige revisiteringer.

  I forbindelse med problematikker, der rækker længere end blot i skolen, indkaldes der til netværksmøde. Her inviteres også parter såsom socialforvaltningen og PPR, der kan hjælpe til øget trivsel og udvikling.

  Den daglige kommunikation om mindre informationer foregår via Aula eller klassetelefon. Rammen for det spontane behov for telefonisk kontakt aftales med klasseteamet.

  Skoleugen er organiseret som almindelige skoledage fra mandag-fredag. Tirsdag er en fagdag hvor klassen har det samme fag hele dagen og de samme to voksne. Vi bruger disse fagdage meget forskelligt, da nogle foregår som ren faglig undervisning, mens vi på andre forsøger at lave aktiviteter ud af huset.

  Eleverne i skolens 7-10. specialklasser skal vælge et valgfag. På Skovvangskolen tilbyder vi valgfagene Madkundskab og Sløjd. Valgfagene er helårlige.

  Vi har et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) for vores elever i 8-10. specialklasse. Disse elever bliver i november erklæret uddannelsesparate eller ikke-uddannelsesparate af medarbejderne. I tæt samarbejde med eleverne, forældrene, UU og skolen forsøger vi at finde den rigtige ungdomsuddannelse for eleverne. Skolens UU-vejleder er Karin Øgir, der kan kontaktes via mail koeg@aarhus.dk. Karin har et stort overblik over f.eks. ungdomsuddannelser, muligheder for praktikker og alternative skoletilbud såsom efterskoler.

   

  Sidst opdateret: 1. oktober 2023